Raspisan je javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Virje na području katastarskih općina Virje, Šemovci i Hampovica

Objavljeno u kategoriji Javna nabava 15.07.2013.

Na temelju  Odluke Općinskog vijeća Općine Virje o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Virje od 26. veljače 2013., objavljuje se

N A T J E Č A J

    1. Predmet natječaja su nekretnine u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine Virje na području Općine Virje u katastarskim općinama Virje, Šemovci i Rakitnica prema popisu čestica koji je sastavni dio ovog natječaja. Uvid u popis može se izvršiti na oglasnoj ploči Općine Virje i na internetskim stranicama Općine Virje www.virje.hr
    2. Početne cijene dane su uz popis čestica a  određene su ovisno o namjeni zemljišta, stanju i lokaciji tako da je cijena po m²:
     • za livade, grmlje, pašnjak, voćnjak, bunar u svim k.o. –  1,50 kuna po m²
     • za oranice u k.o. Virje – 2,50 kuna po m²
     • za oranice u k.o. Šemovci i k.o. Hampovica  – 2,00 kuna po m²
     • za šume u svim k.o. –  za 3,00 kuna po m²
     • za kuće – pogledati u popisu čestica za svaku pojedinu nekretninu.
    3. Budući kupac snosi troškove prijepisa prava vlasništva u zemljišnim knjigama, porez na promet nekretnina i eventualne troškove geodeta kao i troškove imovinskopravnih poslova sa  suvlasnicima zemljišta.
    4. Kupac dostavlja Ponudu koja mora sadržavati:
     • ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, JMBG ili OIB za fizičke osobe  odnosno MB za pravne osobe,
     • preslika osobne iskaznice,
     • katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi,
     • visinu ponuđenog iznosa na ime kupoprodajne cijene za katastarske čestice,
     • način plaćanja kupoprodajne cijene- jednokratno ili obročno,
     • dokaz o prvenstvenom pravu kupnje,
     • opis namjere korištenja poljoprivrednog zemljišta.

     Ponuditelj ne smije imati nepodmirene obveze prema Općini Virje.

    5. Kupac ima prvenstveno pravo kupnje ako može dokazati da je u poštenom posjedu čestice ili da je izvanknjižni vlasnik.Kupac kojem se utvrdi da ima prvenstveno pravo kupnje prema utvrđenomkriterijima imat će pravo prvokupa uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju jeponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete za istu česticu.
    6. Isplatu kupoprodajne cijene kupac je dužan izvršiti u pravilu odjednom, u roku utvrđenom ugovorom. Iznimno, u opravdanim slučajevima, kupoprodajnu cijenu kupac može isplatiti i u obrocima uz dostavu sredstava osiguranja plaćanja. Način i uvjete obročnog plaćanja odobrava općinski načelnik. Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor  kada kupac zakasni s plaćanjem više od 45 dana, a eventualno izvršeno plaćanje po osnovi ugovora  zadržati. Tabularna isprava za upis vlasništva izdati će se nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti. Kupac stupa u posjed po uplati kupoprodajne cijene odnosno po ubiranju usjeva dosadašnjeg posjednika.
    7. Ponuda sa traženom dokumentacijom se dostavlja poštom na adresu: Općina Virje, Đure Sudete 10, 48326 Virje s naznakom „Ponuda za zemljište“.
    8. Rok za dostavu je zaključno sa 6. kolovoza 2013. godine. Natječaj sa popisom čestica objavljuje se na internetskim stranicama Općine Virje www.virje.hr  i na oglasnoj ploči Općine Virje. Lokaciju čestica zainteresirani mogu utvrditi preko preglednika na stranicama www.geoportal.dgu.hr  ili www.katastar.hr Stambeni objekti se mogu razgledati prema dogovoru u Općini Virje.
    9. Nepravodobne i nepotpune ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne, cijene neće se uzeti u razmatranje.
    10. Odluku o izboru najpovoljnije ponude, na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, donosi općinski načelnik Općine Virje u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
    11. Općina nije obvezna prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu i ima pravo poništiti natječaj i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obvezi objasniti takvu odluku. U slučaju eventualne greške u izračunu površine ili cijene, odluku o poništenju ili prihvaćanju donosi općinski načelnik.
    12. Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude, općinski načelnik Općine Virje i podnositelj ponude sklapaju ugovor o kupoprodaji na temelju kojeg se plaća kupoprodajna cijena.

Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja

Popis čestica sa početnim cijenama