Dokumenti

BILJEŠKE uz financijske izvještaje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
Popis sudskih sporova u tijeku
Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina
Odluka o financiranju mikročipiranja pasa u 2019.
Proračun Općine Virje za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Virje za 2019.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Virje za 2018.
Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih kredita 2018.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna OV za 2018.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Virje za 2018.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Virje
Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog
Izmjena Plana nabave za 2018. godinu
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Virje
Plan gospodarenja otpadom Općine Virje za razdoblje 2017.-2022.-konačni prijedlog
IZVJEŠĆE O RADU – 1.07. do 31.12. 2017.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Virje za 2017.
Odluka o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Virje
Odluka o pregledu mesa na trihinelu
Plan nabave Općine Virje u 2018. godini
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Proračuna OV za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2017.
Tablice uz obvezne Bilješke 2017.-OPCINA
Izmjene i dopune Plana nabave Općine Virje u 2017. godini
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.(.csv)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. (.pdf)
Izmjene i dopune Proračuna Općine Virje za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.
Proračun Općine Virje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
Plan upravljanja imovinom Općine Virje u 2018.
Plan upravljanja imovinom Općine Virje u 2017.
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Virje
Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Vire
Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općine Virje
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Virje
Rješenje o izboru prve potpredsjednice Općinskog vijeća Općine
Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih
Godišnji obračun Proračuna Općine Virje za 2016.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015.
Plan mreže dječjih vrtića
Pravilnik o jednostavnoj nabavi i stvaranju ugovornih obveza u Općini Virje
Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.
Plan nabave Općine Virje u 2017. godini
Konsolidirani obračun Proračuna Općine Virje za 2016
Pregled isplaćenih donacija u 2016. godini
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Virje za 2016. godinu
PRAVILNIK o kreditiranju studenata i učenika s područja Općine Virje
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Virje za 2015.
Godišnji plan rada JUO za 2016
Izvješće JUO za 2015
Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu službenika JUO
Pravilnik o izmjeni Pravilnik o unutarnjem redu JUO od 8.01.2014
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu JUO od 19.12.2014
Pravilnik o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika JUO
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Virje

Pregled isplaćenih donacija u 2015. godini

Financijski plan Dječjeg vrtića Zrno za 2016.g.
Financijski plan Narodne knjižnice Virje za 2016.g
Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Zrno za 2015.g
Izmjene i dopune financijskog plana Narodne knjižnice Virje za 2015.g.
Izmjene i dopune proračuna Općine Virje za 2015.g i projekcija za 2016. – 2017. g
Proračun Općine Virje za 2016.g i projekcije za 2017. – 2018.g
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Virje za 2015. za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Proračun Općine Virje za 2015. godinu
Proračun Općine Virje za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 18 od 2013.)
Statut Općine Virje (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 3 od 2013.)
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Virje (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 3 od 2013.)
Prostorni plan uređenja Općine Virje
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Virje
Proračun za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Procedura stvaranja ugovornih obveza u Općini Virje

Temeljem uputa Ministarstva pravosuđa, Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije, u svrhu uvida u transparentnost rada, Općina Virje sastavlja i objavljuje popis svih donacija i sponzorstava koji su dodjeljeni iz proračuna općine Virje  tijekom 2011. i 2012. te plan donacija u 2013. godini.

Pregled isplaćenih donacija u 2011. godini
Pregled isplaćenih donacija u 2012. godini
Pregled isplaćenih donacija u 2013. godini
Pregled isplaćenih donacija u 2014. godini
Pregled isplaćenih donacija za 2017. godinu

Opći akti koje donosi Općinski načelnik, Općinsko vijeće Općine Virje i Jedinstveni upravni odjel Općine Virje objavljuju se u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije  https://kckzz.hr/uprava/sluzbeni-glasnik/